Nieuw beleid en subsidies

Veel nieuw aangenomen wetsvoorstellen in Den Haag leiden in gemeenten tot nieuw beleid en dito geld- en subsidiestromen. Zoals voor  stimulering peuterwerk, verplichte taaltoets voor pedagogische medewerkers, kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van statushouders. Hoe tuigt u dat als gemeente op een goede manier op?

Naast gemeentelijke subsidies zijn er nog tal van andere subsidiestromen. Kinderopvang en primair onderwijs kennen subsidies vanuit de branche (FCB) of lokale samenwerkingsverbanden. Ook ministeries hebben subsidiemogelijkheden, al dat niet zijn oorsprong hebbend in ESF subsidies.

Het is voor organisaties niet altijd eenvoudig om door het subsidiebos de bomen te zien. Mogelijkheden blijven vaak onbenut omdat het aan tijd en mankracht ontbreekt om subsidie aan te vragen of om een rapportage op te zetten. Kindop1 helpt u bij het aanvragen van subsidies. Daardoor worden projecten mogelijk binnen in uw organisatie die anders waren blijven liggen. Hallo!/

Voorbeelden:

 • (Co-)-financiering voor projecten in het kader van de opzet van een integraal kindcentrum
  • doel: financiële ondersteuning bij samenwerkingsprojecten school en kinderopvang
 • opzetten subsidiebeleid en exploitatie bij harmonisatie naar Wet Kinderopvang
  • doel: transparante begroting voor subsidiebeschikking plus rapportages
 • opzetten subsidie rapportage voor peuteropvang
  • doel: duidelijkere verantwoording verschillende geldstromen naar gemeente, ouders en Belastingdienst
 • ontwikkeling van personeel met subsidie.
  • doel: uitvoeren opleidingstraject zoals ‘versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang’ en ‘Regeling ESF duurzame inzetbaarheid’ van het ministerie van SZW.