Juridische ondersteuning

Harmonisatie peuterspeelzalen

Ongeacht het gekozen scenario voor de harmonisatie, er zijn diverse wettelijke randvoorwaarden waaraan gemeenten en aanbieders zich moeten blijven houden. Moet er worden aanbesteed of kan het ook anders? Hoe wordt een stichting geliquideerd? Vallen de peuterspeelzaalleidsters straks onder een andere CAO? Wat verandert er straks in de Wet Kinderopvang en hoe anticipeer je daar nu al op? Welke consequenties heeft de directe financiering straks? Kind-op-1 kent de regelgeving op haar duimpje en deelt de oplossingen graag.

IKC vorming

Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk tussen het onderwijs, kinderopvang en andere partners. Die moeten goed worden vastgelegd. De huisvestingseisen in het onderwijs en de kinderopvang lopen uiteen. Er zijn verschillende CAO’s voor leerkrachten en pedagogische medewerkers. Afspraken over duo banen moeten arbeidsrechtelijk kloppen en hoe zit het met BTW?? Kind-op-1 weet welke valkuilen er zijn en denkt altijd in oplossingen

Regelgeving kinderopvang/peuterspeelzalen

Geen sector is zo streng gereguleerd als de kinderopvang. Peuterspeelzalen vallen vanaf 2018 in het kader van de harmonisatie ook onder deze regelgeving. Het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit kinderopvang (IKK) staat op stapel en wordt in 2018 (?) ingevoerd. Kindercentra moeten hier tijdig op anticiperen.

Financiering kinderopvang

Ook de wijze van financiering van de kinderopvang gaat vanaf 2019 veranderen. De nieuwe financieringssystematiek houdt in dat de overheid kindercentra rechtstreeks bekostigt en dat ouders aan de overheid een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaan betalen. Dit heeft dan ook consequenties voor de decentralisatie-uitkering in het kader van de wet OKE: die subsidiestroom door gemeenten stopt dan. Dat geldt echter niet voor extra VVE subsidies aan ouder met een laag inkomen of de subsidies voor reguliere opvang na het doorvoeren van een harmonisatie.

Toezicht en handhaving

Het toezicht en bestuurlijke handhaving blijft in handen van de GGD en gemeenten. Bij het toezicht zal in de toekomst – terecht – meer nadruk worden gelegd op de toetsing van de pedagogische praktijk. Het is en blijft voor kindercentra belangrijk om zich aan de kwaliteitseisen te houden. In geval van handhaving is het verstandig om tijdig juridische hulp in te roepen om onnodige escalatie te voorkomen.

Jeugd/zorgbeleid

Nieuwe landelijke regelgeving moet in toenemende mate worden vertaald naar gemeentelijk beleid. Dat geldt voor harmonisaties, voor beleid met betrekking tot ‘WMO en Jeugd’, voor extra middelen voor het peuterwerk die vanaf 2016 ‘naar gemeentelijk moeten worden vertaald etc. Landelijk ontstaat consensus voor het ontwikkelrecht voor kinderen en samenwerking met het primair onderwijs. CAO’s worden aangepast.  Dat is de aanleiding voor een aantal gemeentes om het jeugdbeleid te integreren en daarmee zowel juridische als financiële aspecten transparanter en werkbaarder te maken.

Kind-op-1 helpt u graag verder