Integraal jeugd/zorg beleid

Integrale aanpak is nodig

Het gemeentelijk jeugdbeleid ontwikkelt zich naar meer integratie tussen partijen die opvang, onderwijs en zorg verlenen aan kinderen. Deze ontwikkeling wordt mede ingegeven door veel nieuwe regelgeving en geldstromen. De bestaande systeemaanpak met veel loketjes, leidt niet tot verbinding. Hoe realiseren we een procesgerichte aanpak waarbij het Kind op1 staat?

Complex speelveld

De rijksoverheid legt steeds meer neer bij gemeenten. De regelgeving wringt soms, het aantal geldstromen neemt toe bij (jeugd-)zorg, harmonisatie, nieuw toezicht kinderopvang en de extra middelen voor peuterwerk. Voeg daarbij het primaire onderwijs, preventie, laaggeletterdheid, multifunctionele huisvesting en kinderen van statushouders. Allemaal beleidsterreinen die zich richten op kinderen van 0 tot 12. Systeemdenken werkt dan niet meer. Niet de de organisatie maar het kind moet op 1 staan.

Procesdenken

Door een procesgerichte aanpak waarbij de ontwikkeling van kinderen het uitgangspunt is, kan wel een integrale visie worden ontwikkeld met alle partijen. Dit vereist wel de bereidheid tot intrinsieke samenwerking tussen primair onderwijs, kinderopvang, zorgaanbieders en de gemeente.

Jeugd- en zorgbeleid komen samen

De link tussen jeugdbeleid en zorgbeleid wordt binnen gemeentes steeds belangrijker in het kader van de WMO. Preventie en vroeg-signalering heeft niet alleen het effect dat kinderen sneller de juiste zorg en ondersteuning krijgen die de ontwikkeling bevorderen. Daarnaast kunnen zorgkosten in het kader van de WMO door vroegtijdiger ingrijpen vaak worden voorkomen.

Regie door de gemeente

In deze ontwikkelingen is de regie vanuit de gemeente van belang. Het LEA (Landelijke Educatieve Agenda) vormt een goed instrument om een integrale visie te ontwikkelen en uit te voeren. Wij helpen graag bij het opstellen van beleid waarbij het Kind op1 staat.

Waarmee kan Kind op1 u helpen?

 • haalbaarheidsonderzoek integraal kindcentrum
  • doel: bij elkaar brengen van partijen en opstartfase concreet maken
 • ontwikkelen gemeentelijk integraal jeugdbeleid
  • doel: bij elkaar brengen van alle beleidsvraagstukken gericht op de jeugd
 • implementatie van een interne/externe zorgstructuur  voor kinderopvang en primair onderwijs
  • doel: verschillende partijen bij elkaar brengen in één werkproces met Kind op1
 • ontwikkelen preventiebeleid voor de additionele middelen voor het peuterwerk
  • doel: nieuw beleid integreren met VVE/passend onderwijs/doelgroepenbeleid