Bedrijfsmatige vraagstukken

Het gaat altijd ook over geld

Of het nu gaat om een IKC, de harmonisatie van een peuterspeelzaal, de fusie tussen twee kinderopvangorganisaties of schoolbesturen, het opzetten van een integraal jeugdbeleid, er zal altijd goed naar de bedrijfsmatige kant moeten worden gekeken. Kan het? Moet het anders? Slimmer?

Profit versus non profit

Is er echt onderscheid tussen ‘profit’ en  ‘non-profit’? Budget is toch altijd beperkt? De gemene deler is een goede, schaalbare ‘back office’ om kort op de bal te zitten en om kosten te beheersen. Directe stuurinformatie is voor iedere organisatie belangrijker dan ooit. Kind op1 helpt bij de inrichting van een goede back office. Dat geeft controle en duidelijkheid over de verschillende geldstromen en maakt meer mogelijk. Daar zit de echte ‘winst’ . Daardoor komt het Kind nog meer op1 te staan.

Financiële positie peuterspeelzalen

Gemeentes geven subsidie voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Bestaande peuterspeelzaal organisaties hebben de laatste jaren te maken gehad met bevroren of dalende subsidies vanuit de gemeente. Het eigen vermogen is doorgaans gering of negatief. Bestuurders zijn vaak vrijwilligers. De administratie is niet altijd goed op orde. Dat betekent dat voordat er overgegaan kan worden tot harmonisatie er eerst orde op zaken moet worden gesteld.

Zicht op alle geldstromen

Veel gemeentes geven daarnaast subsidie voor specifieke doelgroep kinderopvang en/of gerichte programma’s voor taalstimulering. Bij de harmonisatie naar de Wet kinderopvang verandert er veel in de subsidierelatie met een gemeente. Een  compleet bedrijfsmatig exploitatiemodel moet worden opgezet om de begroting en de dekking transparant te maken. Maak gebruik van de kennis en ervaring van Kind op1. Krijg grip op de impact en beperk risico’s in de exploitatie.