Harmonisatie peuterspeelzalen

Staat de harmonisatie  al even op de agenda maar stagneert het proces? Is de totale impact nog niet in kaart gebracht? Kind op1 helpt u om alle partijen bij elkaar te brengen en staat u met kennis en ervaring bij om de impact en de verschillende scenario’s van een harmonisatie uit te werken.

Integrale Kindcentra

Er komt meer politiek en maatschappelijk draagvlak om kinderopvang en onderwijs te ontschotten. De ontwikkeling van integrale kindcentra in de afgelopen jaren is daarvan een bewijs. Maar waarom werkt een top-down benadering niet goed? En werkt het wel om samenwerking op de werkvoer te concretiseren in projecten met een kop en een staart? Lees meer over onze visie.

Integraal jeugd/zorg beleid

Het gemeentelijk jeugdbeleid ontwikkelt zich naar meer integratie tussen de partijen die opvang, onderwijs of zorg verlenen aan kinderen. Deze ontwikkeling wordt ook ingegeven door veel nieuwe regelgeving en geldstromen. De bestaande systeemaanpak met veel loketjes, leidt niet tot verbinding. Hoe realiseren we een procesgerichte aanpak waarbij het Kind op1 staat?

Bedrijfsmatige vraagstukken

Of het nu gaat om een IKC, de harmonisatie van een peuterspeelzaal, de fusie tussen twee kinder-opvangorganisaties of schoolbesturen, het opzetten van een integraal jeugdbeleid, er zal altijd goed naar de bedrijfsmatige kant moeten worden gekeken. Kan het? Moet het anders? Slimmer?

Juridische ondersteuning

Bij de harmonisatie van peuterspeelzalen, het opzetten van een IKC of integraal jeugd-zorgbeleid komt veel regelgeving om de hoek kijken. Peuterspeelzalen moeten in 2018 geharmoniseerd zijn en de Wet IKK wordt waarschijnlijk eveneens in 2018 van kracht. Vanaf 2019 komt er directe financiering voor de kinderopvangtoeslag.

Nieuw beleid en subsidies

Kinderopvang, IKC’s, WMO en jeugd staan steeds hoger op de agenda en lokaal moet hiervoor door gemeenten beleid worden gemaakt. Dat betekent echt ‘samen’ werken, ontschotten en ook nieuwe geldstromen. Kind op1 kan u als gemeente hierbij helpen. Benut u als kinderopvang organisatie of basisschool de subsidiemogelijkheden optimaal?