Nieuws

Peuteronderwijs middel of doel en voor wie dan

6 december 2017

In het NRC van 5 dec. jl. stond op de voorpagina: ‘Eén school voor alle peuters’. Dit artikel schept een… lees meer

Impact invoering wet IKK lijkt groter dat verwacht

18 april 2017

Vanuit de Tweede Kamer en vanuit het werkveld van de kinderopvang is het streven omarmd om actief te werken aan… lees meer

Taskforce ‘Samenwerking onderwijs en kinderopvang’ schetst vergezicht

29 maart 2017

Deze week heeft de taskforce ‘Samenwerking onderwijs en kinderopvang’ haar advies aan de minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW)… lees meer

Wat doen we?

‘Kind op 1’ biedt advies en interim (project) management op het terrein van:

 • kinderopvang & peuterspeelzalen
 • jeugdbeleid & zorgbeleid
 • integrale kindcentra (IKC)

Kind op 1?

‘Kind op1’ richt zich op een goede afstemming en de integratie van alle voorzieningen en organisaties die betrokken zijn bij kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar. Kind op1 gelooft in het combineren van inhoudelijke kennis en complementaire ervaring. Of het nu gaat om jeugdbeleid, harmonisatie of IKC ontwikkeling, opdrachtgevers hebben baat bij een partner die het totale speelveld overziet, de problematiek snel doorgrondt en al in de voorfase helpt om een heldere koers uit te zetten.

  Veelgestelde vragen

  • Borging continuïteit na harmonisatie psz?
  • Regie door gemeente bij harmonisatie psz?
  • Succesfactoren bij  IKC vorming?
  • IKC vorming: top down plan of bottom up?
  • Draagvlak integraal WMO/Jeugd beleid?
  • Regionale en lokale beleidsplannen?
  • Botst systeemdenken met kinderen?
  • Hoe realiseer je betere bedrijfsvoering?

  Opdrachtgevers

  De opdrachtgevers van Kind op1 zijn gemeentes, besturen van primair onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen en zorginstanties.

  Harmonisatie peuterspeelzalen

  Staat de harmonisatie  al even op de agenda maar stagneert het proces? Is de totale impact nog niet in kaart gebracht? Kind op1 helpt u om alle partijen bij elkaar te brengen en staat u met kennis en ervaring bij om de impact en de verschillende scenario’s van een harmonisatie uit te werken.

  Integrale Kindcentra

  Er komt meer politiek en maatschappelijk draagvlak om kinderopvang en onderwijs te ontschotten. De ontwikkeling van integrale kindcentra in de afgelopen jaren is daarvan een bewijs. Maar waarom werkt een top-down benadering niet goed? En werkt het wel om samenwerking op de werkvoer te concretiseren in projecten met een kop en een staart? Lees meer over onze visie.

  Integraal jeugd/zorg beleid

  Het gemeentelijk jeugdbeleid ontwikkelt zich naar meer integratie tussen de partijen die opvang, onderwijs of zorg verlenen aan kinderen. Deze ontwikkeling wordt ook ingegeven door veel nieuwe regelgeving en geldstromen. De bestaande systeemaanpak met veel loketjes, leidt niet tot verbinding. Hoe realiseren we een procesgerichte aanpak waarbij het Kind op1 staat?

  Bedrijfsmatige vraagstukken

  Of het nu gaat om een IKC, de harmonisatie van een peuterspeelzaal, de fusie tussen twee kinder-opvangorganisaties of schoolbesturen, het opzetten van een integraal jeugdbeleid, er zal altijd goed naar de bedrijfsmatige kant moeten worden gekeken. Kan het? Moet het anders? Slimmer?

  Juridische ondersteuning

  Bij de harmonisatie van peuterspeelzalen, het opzetten van een IKC of integraal jeugd-zorgbeleid komt veel regelgeving om de hoek kijken. Peuterspeelzalen moeten in 2018 geharmoniseerd zijn en de Wet IKK wordt waarschijnlijk eveneens in 2018 van kracht. Vanaf 2019 komt er directe financiering voor de kinderopvangtoeslag.

  Nieuw beleid en subsidies

  Kinderopvang, IKC’s, WMO en jeugd staan steeds hoger op de agenda en lokaal moet hiervoor door gemeenten beleid worden gemaakt. Dat betekent echt ‘samen’ werken, ontschotten en ook nieuwe geldstromen. Kind op1 kan u als gemeente hierbij helpen. Benut u als kinderopvang organisatie of basisschool de subsidiemogelijkheden optimaal?